Частини мови

Ні для кого ні секрет, що граматика є однією з найважливіших складових англійської мови. Знаючи граматичні правила, ми з легкістю можемо будувати речення, відрізняти часи і, в цілому, вільно спілкуватися з іншими людьми👥

Але розуміння навіть простих граматичних тем потребує знання морфології, а саме - частин мови. 

Якщо ви досі плутаєте їхні назви англійською і не впевнені щодо їх значення, ця стаття точно стане вам у нагоді😉

Отже, почнемо з того, що взагалі таке частина мова. 

Частина мови [англ. part of speech] - це великі за обсягом класи слів, обʼєднані спільними лексичними ознаками, граматичними категоріями та синтаксичними функціями👀

В англійській, як і в українській мові, частини мови діляться на дві групи: самостійні та службові. 

📍До самостійних частин мови відносяться: іменник, прикметник, числівник, займенник,  дієслово і прислівник. 📍В той час як до службових відносяться: прийменник, сполучник і частка. 

Тепер давайте про все, але по порядку👇🏻

Починаємо з першої групи - самостійних частин мови, що мають, як морфологічні, так і синтаксичні ознаки. 

⭐️Іменник [англ. noun] - це самостійна частина мови, яка називає особу, предмет або явище, і відповідає на питання хто?що? Серед його морфологічних ознак є наявність роду (чоловічий, жіночий, середній), числа (однина, множина) та відмінків (лише в українській мові❗) В реченні іменник зазвичай виступає підметом або додатком. 

Наприклад: Моя мама дуже смачно готує. My mother cooks very tasty.  

Як бачите, іменником в цих реченнях виступає слово мама (mother). 

⭐️Прикметник [англ. adjective] - це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання який? (яка? яке? які?), чий (чия? чиє? чиї?). Прикметник змінюється за родами, числами і відмінками (лише в українській мові❗). У реченні він, як правило, виступає означенням, рідше - присудком. 

Наприклад: Вона була одягнута у нову яскраву сукню. She was wearing a new bright dress. 

В цих реченнях є відразу два прикметники. Це нову (new) та яскраву (bright). 

⭐️Числівник [англ. numeral] - це самостійна частина мови яка вказує на кількість предметів (кількісні числівники, англ. quantitative numerals) або їхній порядок при лічбі (порядкові числівники, англ. ordinal numerals), і відповідає на питання котрий? скільки?

Числівники змінюється лише за відмінками і лише в українській мові. 

У реченні вони бувають підметами, присудками і додатками. 

Наприклад: У мене є дві рідні сестри, які живуть за кордоном. I have two sisters who live abroad. 

Числівником в цих реченнях є дві (two). 

⭐️Займенник [англ. pronoun] - це самостійна частина мови, яка вказує на предмет, ознаку і кількість, але не називає їх. Відповідає на питання тієї частини мови, яку «замінює». Займенники змінюються за відмінками (лише в українській мові❗), але деякі також мають ознаки роду і числа. В залежності від того, який член речення «замінює» займенник, він може виступати іменником, прикметником і числівником.

Наприклад: Коли ти будеш вдома? When will you be at home? або Мої друзі люблять кататися на велосипеді. My friends like cycling. 

В цих реченнях можна побачити такі займенники, як ти (you) і мої (my) 

⭐️Дієслово [англ. verb]- це самостійна частина мови, що вказує на дію предмета або його стан, і відповідає на питання що робити? що зробити? Дієслова мають вид (доконаний, недоконаний; англ. perfect, continuous), спосіб (дійсний, умовний, наказовий; англ. indicative, imperative, subjunctive) і час (минулий, теперішній, майбутній; англ. past, present, future) Вони змінюються за числами й особами (у теперішньому часі) або за родами (у минулому). У реченні завжди виступає присудком.

Наприклад: Вона часто подорожує світом. She often travels around the world. 

Дієсловом в цих реченнях слугує подорожує (travels). 

⭐️Прислівник [англ. adverb]- це самостійна частина мови яка виражає ознаку дії або стану іншої ознаки, і відповідає на питання як? коли? де? куди? звідки? Прислівники не мають морфологічних ознак. В реченні вони виступають обставиною, рідше - присудком і означенням.

Наприклад: Моя сестра добре розмовляє англійською. My sister speaks English well. 

В цих реченнях наявний прислівник добре (well). 

Далі переходимо до другої групи - службових частин мови, що не мають ані морфологічних, ані синтаксичних ознак. 

⭐️Прийменник [англ. preposition] - це службова частина мови, що виражає залежність іменника, займенника та числівника від інших слів у словосполученні і реченні. 

Наприклад: В цій кімнаті дуже багато квітів. 

There are a lot of flowers in this room. 

В цих реченнях прийменником є в (in). 

⭐️Сполучник [англ. conjunction] - це службова частина мови, яка сполучає однорідні члени речення або частини складного речення. 

Наприклад: Мої улюблені фрукти - це яблука та апельсини. My favorite fruits are apples and oranges.

Сполучником в цих реченнях виступає та (and). 

⭐️Частка [англ. particle] - це службова частина мови, що надає окремим членам речення певних відтінків значення. 

Наприклад: Навіть 5-річний хлопчик знає, що означає це слово. 

Even a 5-year-old boy knows what this word means. 

Часткою в цих реченнях слугує слово навіть (even). 

❕Окрім самостійних і службових частин мови,  в українській та англійській мовах існує таке поняття, як ⭐️вигук [англ. interjection] - особлива незмінна частина мови, що виражає почуття і волевиявлення, не називаючи їх.

Наприклад: Ох! Сьогодні був такий важкий день… Oh! Today was such a hard day…

Як ви вже могли зрозуміти, вигуком в цих реченнях є ох (oh). 

Тепер, коли ви знаєте назви і значення всіх частин мови, ми також хочемо поговорити і про граматичні терміни, що існують ВИКЛЮЧНО в англійській мові😱

Сюди відносяться: артиклі, допоміжні дієслова і герундій. 

⭐️Артикль [англ. article] - це службова частина мови, що вживається разом з іменником. В англійській мові існує два види артиклі: неозначений (a/an) і означений (the). Неозначений артикль вказує на те, що мова йде про щось загальне і використовується лише з іменниками в однині. Означений артикль вживається для конкретизації певної особи чи предмета і може використовуватися, як в однині, так і в множині. 

Наприклад: Give me a pen, please! Give me the pen, please! 

Як ви бачите, обидва речення мають однаковий сенс. Проте в першому реченні вживається артикль a, тому що мається на увазі будь-яка ручка. А в другому - артикль the, бо говориться про конкретну ручку. 

⭐️Допоміжні дієслова [англ. auxiliary verbs] - це помічники основних дієслів у реченні. Саме вони відіграють ключову роль при утворенні граматичних часів. В англійській мові існують наступні допоміжні дієслова: to be, to have, to do, will. 

Наприклад: Do you always have breakfast in the morning? 

Допоміжне дієслово do дає зрозуміти, що це речення стоїть у теперішньому часі (Present Simple). 

⭐️Герундій [англ. gerund] - це безособова форма дієслова із закінченням -ing, що поєднує у собі властивості іменника та дієслова. Герундій має дві форми в активному стані (Indefinite та Perfect Gerund Active) та дві форми у пасивному стані (Indefinite та Perfect Gerund Passive). 

Ось приклад речення з неозначеним (Indefinite) герундієм в активному стані: 

Excuse me for disturbing you. Вибачте, що турбую вас. 

Через різну структуру мов, український варіант перекладу не передає суть англійського герундія відповідним чином, і ми використовуємо складнопідрядне речення для наближеної передачі сенсу. 

Роблячи невеличкий підсумок сьогоднішньої статті, хочемо сказати, що граматика, хоч і не є критичним фактором для говоріння англійською, відіграє невідʼємну роль у природі та характері мови🌪️

Граматичні правила іноді здаються надто важкими і незрозумілими, особливо для тих, хто досі не може відрізнити іменник від прикметника або взагалі не знає, як вони називаються🫠

Якщо ви хочете гарно володіти англійською і граматично правильно будувати речення, спочатку треба розібратися з азами☝🏻

Ну а ми, як і завжди, будемо вас підтримувати і супроводжувати на цьому нелегкому, але дуже цікавому шляху❤️

Наш блог