-ing, which one is it?

Перший раз учні стикаються з закінченням “-ing”  коли вивчають Present Continuous “I am learning English”. А далі з’являються такі терміни як Present Participle та Gerund які також з закінченням “-ing”. І розрізнити ці дві форми не дуже й то легко, тому деякі підручники часто вживають термін “verb +ing”, тому що і Present Participle та Gerund є формами дієслова.

Але сьогодні ми спробуємо зробити цю нелегку справу та поговоримо про форми дієслова в англійській мові з закінченням “-ing”.

Present Participle

Це та сама форма дієслова з закінченням “-ing” яка до того ж поєднує в собі ознаки прислівника та прикметника. Тому ми можемо порівняти її з українським дієприкметником теперішнього часу -уч- (-юч-), -ач- (-яч-). 

In different tenses

Ми можемо зустріти Present Participle в усіх часах де є Continuous 

✅Present Continuous Tense:

I am eating dinner. 

Form: [Subject] + [am/is/are] + [present participle]

✅Past Continuous Tense:

I was studying last night

Form: [Subject] + [was/were] + [present participle]

✅Future Continuous Tense:

I will be working late tomorrow.

Form: [Subject] + [will be] + [present participle]

А також Perfect Continuous 

✅Present Perfect Continuous:

I have been studying for two hours.

Form: [Subject] + [have/has been] + [present participle]

✅Past Perfect Continuous:

I had been waiting for an hour when he finally arrived.

Form: [Subject] + [had been] + [present participle]

✅Future Perfect Continuous:

By this time next year, I will have been working here for a decade.

Form: [Subject] + [will have been] + [present participle]

In participial constructions and adjectives

Ми можемо використовувати Present Participle як прикметники для опису іменника.

Наприклад:

✔️I love to watch falling stars. - Я люблю спостерігати за падінням зірок (якщо перекладати не літературно -  “падаючими зірками)

✔️The buzzing bees gathered nectar from the flowers. Дзижчання бджіл збирало нектар з квітів. (якщо перекладати не літературно -  “дзижчачі” бджоли)

А також можемо робити з ними розширені конструкції та частини складного речення.

Наприклад:

✔️Running late, Sarah grabbed her coat and rushed out the door.

✔️The student, struggling with the assignment, sought help from the teacher.

 

Зазвичай в таких конструкціях Present Participle позначає діє що відбувається одночасно чи послідовно до дії в головному речення

✔️The student, struggling with the assignment, sought help from the teacher.  – Учень одночасно не справляється та хоче допомоги.

Gerunds

Герундій має закінчення"-ing" та є чимось середнім між дієсловом та іменником. І ще в українській мові не існує герундія як частини мови! Мабуть тому україномовним учням так складно розібратися з герундіями.

Ми використовуємо герундій:

📍Після прийменників (at\in\on\to etc.)

Наприклад:
✔️She's interested in learning new languages.

❗ Запам’ятайте що в реченні I look forward to hearing from you ми використовуємо частку “to” та герундій.❗

 📍В якості іменника в реченні

Наприклад:
✔️Swimming is my favorite hobby. (Плавання – дія + форма іменника)
✔️I enjoy reading books. (Читання – дія + форма іменника)

-          

📍Після певних дієслів, наприклад які виражають вподобання, ідеї, розмірковування, початок чи продовження дії (список можна знайти в будь-якій граматичній книзі)

Наприклад:
✔️They can't stand waiting in long lines at the airport.
✔️Imagine meeting your favorite celebrity in person; it would be a dream come true!
✔️He promised to keep studying until he mastered the subject.

 

У герундія як у форми дієслова в англійській мові також є аспекти, тобто герундій може бути активний та пасивний, простий та перфектний.

 Наприклад:
✔️She disliked being told what to do (passive simple gerund)
✔️Having studied all night, he felt well-prepared for the exam. (perfect active gerund)

Nouns with “-ing” 

Ці іменники нагадують герундій. Але вони є іменниками й не містять дії. Також у словнику вони будуть подаватися як іменники.  Ми не можемо використати їх в якості герундія. Інколи ми можемо додати до них закінчення множини або артикль.

Наприклад:

✔️I don’t like building sand castles – герундій після дієслова like. 

✔️The city is full of interesting buildings – іменник з закінченням множини. 

 Інші приклади таких іменників: painting, awakening, misunderstanding, writing, recording, saying, meeting etc. 

Отже ми можемо зустріти закінчення “-ing” в:

✅Present participle в різних часах Continuous 

✅Present participle як прикметники та прислівники та 

✅Present participle Сonstructions

✅Gerund в різних формах 

✅А також у іменниках 

Порівняємо:

📍I’m not feeling well - Present Continuous 

📍Feeling tired, she decided to take a short nap. – present participle 

📍She enjoys feeling the adrenaline rush while skydiving. - герундій після дієслова enjoy

📍The feeling of accomplishment washed over her when she completed the marathon. – іменник з артиклем.

 

Всі ці форми виконують різні функції у мові та вживаються в різних випадках.

Навчайтесь зі Spot School💚

Наш блог