Question? Типи питань в англійській

❓Питальні речення в англійській мові - ще одна перешкода на шляху вивчення англійської, адже для питань існують окремі граматичні правила, які не так легко запам’ятати. Але за декілька наступних статей ми допоможемо побороти цю перешкоду, адже розглянемо та пояснимо всі види запитань в англійській мові та різницю між ними🙌🏻

📌Interrogative sentence - питальне речення, - це окрема граматична конструкція, яка використовується для того, щоб поставити запитання - question. 

Якщо в українській мові запитання відрізняється від звичайного речення лише інтонацією, то в англійській, в додаток до інтонації також 🔸зворотній порядок слів🔸 (хоча і не завжди). 

Таким чином, у переважній більшості запитань, з’являється додаткове ‘допоміжне’ дієслово, яке і починає запитання -🔸 auxiliary verb.🔸 Таке дієслово залежить від часу, у якому стоїть питання: для минулого використовуємо did, теперішнього -do(а інколи й am/is/are), для теперішнього тривалого - am/is/are тощо:

Did he come home last night?

Do you go to your local library?

Are you going to the new restaurant opening tonight?

Після допоміжного дієслова вже йде підмет, а за ним і основне дієслово.  Питання розглядаються при вивченні кожного часу, і зазвичай виносяться в правилах: стверджувальне речення, заперечувальне та запитання - для кожного часу `допоміжні` дієслова та форма дієслова. `Допоміжними` дієсловами також часто виступають модальні (will, would, should, may, might, can, could)

Такий тип запитань називають 📌загальним - General question. На цей тип питальних речень можна відповісти тільки ‘Так’ або ж ‘Ні’. 

Але недостатньо просто скаати ‘Yes’ або ‘No’ (хоча таке й зустрічається в розмовній мові), для правильної відповіді варто додати також і дієслово - саме те ‘допоміжне’, яке зустрічалось у питанні:

Yes, he did. / No he did not (didn’t).

Yes, I do. / No I do not (don’t).

Yes, I am / No I am not. (Хоча у питанні було використано are, але при відповіді від себе використовуємо особу I, а для 1 особи однини to be у формі теперішнього часу - am: I am/ you are).

Наступним видом запитань розглянемо ті, на які не можна відповісти просто ‘Так/Ні’, а потрібно дати конкретну розгорнуту відповідь.

What are you doing?
When did you go to the library?

Такий тип питань називають 📌спеціальними - Special question. 

Спеціальні питання легко відрізнити від всіх інших, адже вони завжди починаються з питального слова. Таке питальне слово також підказує, яку саме відповідь очікують. 


До питальних слів належать питальні займенники та прислівники:

🔸Питальні займенники: Who?, What?, Which?(Який?), Whose?(Чий?), Whom?(Кого?)
🔸Питальні прислівники: When?, Where?, Why?, How?(How much, How many…)

Як бачимо, всі слова починаються із сполучення літер Wh- (окрім How), тому інколи такі питання можна зустріти під назвою ‘Wh- questions’.

У спеціальних запитаннях мають місце ті ж правила, що і для загальних - про порядок слів, лише на першому місці завжди буде питальне слово, а далі - допоміжне дієслово, підмет… .

АЛЕ варто пам’ятати, що:

🔸Якщо у питанні вживається питальне слово із прийменником, то такий прийменник буде стояти в кінці речення

Who are you going with? 

Where are you going to?

🔸Питання з питальними словами who та what становлять окрему підгрупу запитань, які можуть називати запитання до підмета. Вони також мають і свою особливість у порядку слів у питанні, адже роль підмета грає саме питальне слово, тому зберігається прямий порядок слів:

Who told you that?
❌А не Who did tell you that


Існує також ще один вид запитань - 📌заперечне - Negative question. В основному це вид загального запитання (а іноді спеціального), що починається із того ж дієслова, але у негативній, тобто заперчній формі - із часткою not: 

Didn’t  he come home last night?

Don’t you go to your local library?

Aren’t you going to the new restaurant opening tonight?

Такі запитання можуть часто перекладатись  українською за допомогою частки ‘Хіба’:

Він не прийшов додому вчора ввечері? Хіба він не прийшов додому вчора ввечері?

Використовуючи заперечні питання, потрібно пам’ятати, що існують дві форми: 🔸повна та скорочена.🔸

Скорочена форма більш поширена, адже використовують у розмовній мові. У такій формі використовують заперечні скорочені форми допоміжних та модальних дієслів: didn’t, don’t, doesn’t, aren’t, isn’t, shouldn’t, won’t…

❗АЛЕ для I am немає скороченої форми, тому для цього використовують скорочену форму Aren’t I .

Повна ж форма заперечних запитань використовується у листах, документах чи формальному мовленні. У таких запитаннях пишемо( чи говоримо) повну форму not, яка буде стояти після підмета:

Did he not come home last night?


🔸Часто, заперечні питання використовуються для прохань чи запрошень:

Why don’t you stay with us?
Won’t you have dinner with me?

Залишились ще два види запитань:
🔸Альтернативні - Alternative questions

🔸Розділові - Tag questions

Про вживання та граматичні особливості яких ми розповімо у наступних статтях🤗

Наш блог